W 2016 r. firma „Wifimax” s.c. Radosław Światłowski & Łukasz Zaremba obchodzi jubileusz 10-lecia działalności! W związku z tym przygotowaliśmy konkurs dla naszych AKTUALNYCH Klientów, w którym do wygrania jest min. tablet Lenovo

 

Aby wziąć udział w konkursie należy podać dokładną datę powstania naszej firmy, a odpowiedź wysłać na adres e-mail: konkurs@wifimax.pl.

Konkurs trwa od 8 lutego do 12 lutego 2016 r.

 

Zapraszamy do udziału w naszej zabawie

Wasz Lokalny Operator Telekomunikacyjny „WifiMax”

Radosław Światłowski & Łukasz Zaremba

 

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Od 10 lat z WAMI”
2. Organizatorem Konkursu jest „Wifimax” s.c. ul. Klonowa 8, 98-400 Wieruszów
3. Konkurs zostanie ogłoszony w Internecie  i potrwa od dnia 08 lutego 2016 roku do dnia 12 lutego 2016 roku .

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu  może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest  AKTUALNYM KLIENTEM WIFIMAX. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem „Wifimax” s.c.
c) nie jest członkiem rodziny pracownika „Wifimax” s.c.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt. 1.

§ 3
NAGRODY

1.    Nagrodami w Konkursie są:

-Miejsce 1.Tablet Lenovo 7”
-Miejsce 2. Kubki z logo Wifimax oraz miesiąc Internetu gratis
-Miejsce 3. Miesiąc Internetu gratis

2.
a)    Zdobywcą nagrody głównej w Konkursie jest Uczestnik, który jako pierwszy prześle na adres konkurs@wifimax.pl prawidłową odpowiedź na pytanie Podaj dokładną datę powstania Wifimax (dzień – miesiąc – rok).

b)    Zdobywcami  drugiej nagrody w Konkursie będą 3 kolejni Uczestnicy, którzy prześlą na adres konkurs@wifimax.pl prawidłową odpowiedź na pytanie Podaj dokładną datę powstania Wifimax (dzień – miesiąc – rok).

c)    Zdobywcami  trzeciej nagrody w Konkursie będzie 20 kolejnych Uczestników, którzy prześlą na adres konkurs@wifimax.pl prawidłową odpowiedź na pytanie Podaj dokładną datę powstania Wifimax (dzień – miesiąc – rok).

Uwaga !!!
Każdy Uczestnik może wysłać tylko jednego maila z odpowiedzią.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres konkurs@wifimax.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Wifimax s.c.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego, osoby z którą firma „Wifimax” s.c. podpisała umowę na usługę dostępu do Internetu, są to informacje niezbędne do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.wifimax.pl.

admin

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content